Heim  >  Fréttir  //  AUGLÝSING um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra

FRÉTTIR

AUGLÝSING um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra


AUGLÝSING um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra um ákvörðun á lækkun á skattstofnum (ívilnun) við álagningu opinberra gjalda 2018 sjá nánar hér.
Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Færsla bókhalds
  6.11.2017
  Færsla bókhalds 3.11.2017 Að gefnu tilefni vill ríkisskattstjóri árétta að öllum bókhaldsskyldum aðilum ber að færa bókhald og haga færslum, bókhaldsbókum og reikningaskipan í samræmi við bókhaldslög.  Skrá skal viðskipti svo fljótt sem verða má þegar reikningur eða bókhaldsskjal hefur verið útbúið og eigi síðar en slík gögn hefðu átt að liggja fyrir samkvæmt góðri viðskipta- og reikningsskilavenju. Færslur í bókhaldi skulu að jafnaði vera í réttri tímaröð og gefa rétta mynd af viðskiptunum þegar þau fóru fram.  Sérhver færsla í bókhaldi skal byggð á áreiðanlegum og fullnægjandi gögnum sem rekja má til viðskiptanna.  Skattskyldir aðilar skulu haga bókhaldi sínu og uppgjöri til virðisaukaskatts þannig að skattyfirvöld geti jafnan gengið úr skugga um réttmæti virðisaukaskattsskila. Bókhald vegna virðisaukaskatts á að færa á skýran og aðgengilegan hátt. Í bókhaldinu verður að koma greinilega fram hverjar þær fjárhæðir eru sem skattskyldur aðili á að gefa upp á virðisaukaskattsskýrslu í lok hvers uppgjörstímabils.  Skattskyldur aðili verður að færa bókhaldið fyrir hvert uppgjörstímabil áður en virðisaukaskattsskýrslu tímabilsins er send, enda byggir hún á bókhaldinu og gögnum þess. 
 • xx
  Dagpeningar auglýsing 2/2017
  1.11.2017
  31. október 2017 Fjármála- og efnahagsráðuneytið Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands - auglýsing nr. 2/2017   Ferðakostnaðarnefnd hefur ákveðið dagpeninga til greiðslu gisti- og fæðiskostnaðar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands á vegum ríkisins sem hér segir:  1.    Gisting og fæði í einn sólarhring    kr.      26.200 2.    Gisting í einn sólarhring   "        15.000 3.    Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag   "        11.200 4.    Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag        5.600 4.    Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag   "          5.600 Dagpeningar þessir gilda frá og með 1. nóvember 2017. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 1/2017 dags. 23. maí 2017.  Nefndin fer þess á leit við ráðuneyti og stofnanir að viðmiðunarfjárhæðir um greiðslur dagpeninga um gistingu og veitingar verði kynntar starfsfólki.  Athygli er vakin á að meginreglan er að greiða skal kostnað vegna ferðalaga innanlands, s.s. fargjöld, fæði og gistingu, eftir reikningi. Viðmið ferðakostnaðarnefndar eru hámarksupphæðir vegna greiðslu slíkra reikninga.  Vakin er athygli á því að auglýsing ferðakostnaðarnefndar um dagpeninga er á vefsíðu fjármálaráðuneytisins og er veffangið eftirfarandi:  stjornarradid.is/ferdakostnadur . Reykjavík, 31. október 2017   Ferðakostnaðarnefnd
 • xx
  Félög 2017. Tekjuárið 2016. Álagningunni er lokið
  30.10.2017
 • xx
  Úrskurðir yfirskattanefndar
  30.10.2017
  Úrskurður yfirskattanefndar nr 151/2017 Starfssamband Vinnusamningur Álag Kærandi, sem var framkvæmdastjóri X ehf. og eigandi helmings hlutafjár í félaginu, starfaði einnig fyrir félagið á vegum eigin einkahlutafélags, R ehf., vegna ráðgjafar við sölu- og markaðsmál. Ríkisskattstjóri taldi að greiðslur X ehf. til R ehf. vegna þessara verkefna kæranda væru í raun sprottnar af vinnusambandi kæranda við X ehf. þannig að virða bæri þær sem launatekjur er tilheyrðu kæranda en ekki R ehf. Yfirskattanefnd tók undir með ríkisskattstjóra að seld þjónusta í nafni R ehf. hefði verið fólgin í viðvarandi viðfangsefnum í almennum rekstri X ehf., en ekki einstökum og tímabundnum verkefnum á neinn hátt. Um hefði verið að ræða aðalstarf kæranda þau ár sem málið tók til samhliða launuðu starfi hans hjá X ehf. og næsta óljós skil verið milli umræddra verkefna og framkvæmdastjórastarfs kæranda hjá félaginu. Þá hefði verið um að ræða fastar, mánaðarlegar greiðslur X ehf. til R ehf. vegna starfanna sem ekki hefðu verið tengdar árangri eða afköstum að neinu leyti. Var fallist á ályktun ríkisskattstjóra um að virða bæri samningssambandið sem vinnusamning en ekki verksamning og að starfssambandið teldist hafa verið milli  starfssambandið teldist hafa verið milli kæranda sjálfs og X ehf. Kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags var hafnað.  Úrskurður yfirskattanefndar nr 154/2017 Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar Framleiðslukostnaður Í máli þessu vegna kæru einkahlutafélags á ákvörðun nefndar um endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi var deilt um hvort kostnaður vegna vaxtagjalda og kostnaður sem féll til erlendis gæti talist til framleiðslukostnaðar sjónvarpsþáttaraðar í skilningi laga nr. 43/1999 sem myndaði stofn til endurgreiðslu samkvæmt þeim lögum. Fram kom í úrskurði yfirskattanefndar að það væri skilyrði fyrir endurgreiðslu kostnaðar að hann félli til á Evrópska efnahagssvæðinu. Varðandi hin umþrættu vaxtagjöld kom fram að um væri að ræða reiknaða vexti af lánveitingu frá framleiðslufyrirtækinu X ehf., móðurfélagi kæranda, til Y ehf., dótturfélags kæranda. Þóttu ekki efni til að líta öðruvísi á hið umdeilda lán en sem fjárframlag X ehf. til framleiðslu sjónvarpsþáttaraðarinnar eða sem stofnfé til Y ehf. Var kröfum kæranda hafnað.  Úrskurður yfirskattanefndar nr 155/2017 Erfðafjárskattur Fyrirframgreiddur arfur Kærandi fékk fasteign sem fyrirframgreiddan arf frá foreldrum sínum. Í málinu var deilt um hvort heimilt væri að draga áhvílandi veðskuldir á fasteigninni frá skattstofni erfðafjárskatts vegna hins fyrirframgreidda arfs. Yfirskattanefnd taldi lagaheimild skorta fyrir frádrætti skulda arfláta frá skattstofni erfðafjárskatts vegna fyrirframgreiðslu arfs. Var kröfu kæranda því hafnað.  Úrskurður yfirskattanefndar nr. 158/2017  Erfðafjárskattur Almenningsheill Gildistaka skattalagabreytinga Ágreiningur í máli þessu laut að því hvort kærandi, sem var sjóður á vegum kapellu, væri undanþeginn greiðslu erfðafjárskatts sem félagasamtök eða sjálfseignarstofnun sem starfaði að almenningsheillum í skilningi 5. mgr. 1. gr. laga nr. 14/2004. Þá var einnig deilt um hvort byggt yrði á umræddu ákvæði sökum þess að skattandlag í málinu varðaði arf eftir mann sem féll frá áður en ákvæðið tók gildi þótt skiptum dánarbúsins væri enn ólokið og ákvörðun erfðafjárskatts hafði ekki farið fram. Í úrskurði yfirskattanefndar var bent á að samkvæmt skipulagsskrá fyrir kæranda væri tilgangur kapellusjóðsins kirkjulegur og að nokkru leyti menningarlegur. Þá þótti engin ástæða til að draga í efa að almenningur hefði bæði aðgang að kapellunni og kirkjustæði hennar og gæti fengið notið almennra kirkjulegra athafna í kapellunni. Var fallist á með kæranda að sjóðurinn starfaði að almenningsheillum í skilningi laga. Þá þótti bera að líta svo á, m.a. með hliðsjón af dómi Hæstaréttar Íslands 2. desember 2004 í máli nr. 465/2004, að undanþáguákvæði 5. mgr. 1. gr. laga nr. 14/2004 næði til allra þargreindra tilvika þegar erfðafjárskattur hefði ekki verið ákvarðaður fyrir gildistöku ákvæðisins þann 1. janúar 2016. Var því fallist á að kæranda bæri ekki skylda til greiðslu erfðafjárskatts af arfshluta sínum úr dánarbúi manns sem andast hafði í júlí 2015.  Sjá úrskurð i hér
 • xx
  Yfirskattanefnd ýmsir úrskurðir
  25.10.2017
  Úrskurður nr. 59/2017  Skattrannsókn Gjöf Væntingaregla Álag Í framhaldi af rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á skattskilum kæranda árið 2010 endurákvarðaði ríkisskattstjóri opinber gjöld kæranda gjaldárin 2010-2015. Laut deiluefni málsins að þeirri ákvörðun ríkisskattstjóra að virða greiðslur X ehf. á verulegum kostnaði af framkvæmdum við íbúðarhúsnæði kæranda á árinu 2009 sem skattskyldar gjafir í hendi kæranda, en fyrir lá að kærandi og fyrirsvarsmaður X ehf. voru æskuvinir. Kærandi hélt því hins vegar fram að um lán frá X ehf. væri að ræða. Yfirskattanefnd féllst ekki á það með kæranda að afgreiðsla ríkisskattstjóra á skatterindi kæranda á árinu 2015 hefði falið í sér endanlega afgreiðslu á ágreiningsefni málsins, þ.e. bindandi og óafturkallanlega ákvörðun sem ekki yrði hróflað við síðar. Kom m.a. fram í því sambandi að kærandi hefði ekki getað haft réttmætar væntingar um gildi umræddrar ákvörðunar í ljósi yfirstandandi skattrannsóknar. Varðandi efnishlið málsins kom fram að hvorki X ehf. né kærandi hefðu gert grein fyrir hinu meinta láni í skattskilum sínum auk þess sem greiðslurnar hefðu verið rangfærðar í bókhaldi X ehf. Var talið að af meðferð greiðslnanna í bókhaldi X ehf. mætti draga þá ályktun að ætlun félagsins hefði ekki verið að krefja kæranda um endurgreiðslu. Þá þótti skriflegur lánssamningur milli kæranda og X ehf., sem gerður var mörgum árum eftir að umræddar ráðstafanir voru um garð gengnar, bera keim af málamyndagerningi. Var fallist á með ríkisskattstjóra að virða bæri hinar umdeildu greiðslur X ehf. í þágu kæranda sem skattskyldar gjafir. Var kröfum kæranda hafnað, þar með talið kröfu um niðurfellingu 25% álags.  Úrskurður nr. 60/2017  Vaxtabætur Eigin not íbúðarhúsnæðis   Kærandi, sem átti íbúð á Akranesi, flutti til Reykjavíkur á árinu 2008 og leigði í kjölfarið út íbúðina á Akranesi. Talið var að lagaskilyrði um eigin not íbúðarhúsnæðis væri ekki uppfyllt í tilviki kæranda og var kröfu hans um vaxtabætur gjaldárið 2015 hafnað. Kom m.a. fram í úrskurði yfirskattanefndar að búseta kæranda utan eigin íbúðarhúsnæðis væri komin verulega fram úr tímaviðmiðum samkvæmt reglum um vaxtabætur auk þess sem ekkert hefði komið fram af hálfu kæranda sem benti til þess að hann myndi taka húsnæðið á Akranesi aftur til eigin nota.  Úrskurður nr. 61/2017  Vaxtabætur Eigin not íbúðarhúsnæðis Málsmeðferð Með úrskurði um endurákvörðun 31. maí 2016 felldi ríkisskattstjóri niður áður ákvarðaðar vaxtabætur kæranda gjaldárið 2015 á þeim forsendum að lagaskilyrði um eigin not íbúðarhúsnæðis væri ekki uppfyllt í tilviki kæranda. Talið var að ríkisskattstjóra hefði verið unnt að leiðrétta skattframtal kæranda árið 2016 til samræmis við afstöðu sína vegna fyrra árs án undangenginnar fyrirspurnar, enda höfðu engar breytingar orðið á högum kæranda milli ára samkvæmt skattframtalinu.  Úrskurður nr. 62/2017  Endurupptaka máls Skipting hlutafélaga Óvenjuleg skipti í fjármálum Skattframkvæmd Við ráðstöfun K ehf. á aflaheimildum til kæranda árið 2008 var sá háttur hafður á að K ehf. var skipt upp í tvö félög og aflaheimildirnar fluttar yfir í hið útskipta félag S ehf. Hlutir í S ehf. voru síðan seldir kæranda. Ríkisskattstjóri komst að þeirri niðurstöðu á árinu 2014 að víkja bæri ráðstöfunum þessum til hliðar í skattalegu tilliti og leggja til grundvallar að sala K ehf. á hlutafénu í S ehf. hefði í raun verið sala á atvinnurekstrareignum til kæranda og var sú niðurstaða staðfest með úrskurði yfirskattanefndar nr. 188/2015 í máli K ehf. Í kjölfar þess fór kærandi fram á við ríkisskattstjóra að hagnaður félagsins af sölu aflaheimildanna á árunum 2010 og 2011 yrði lækkaður um stofnverð þeirra. Yfirskattanefnd féllst ekki á það með kæranda að með umræddum úrskurði í máli K ehf. eða öðrum úrskurðum og dómum Hæstaréttar Íslands í hliðstæðum málum, sbr. dóma réttarins 12. nóvember 2015 í máli nr. 217/2015 og 26. maí 2016 í máli nr. 627/2015, hefði skattframkvæmd verið hnekkt í málum af greindum toga í skilningi 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003, nema að því er snerti þá ákvörðun ríkisskattstjóra að skattleggja hjá hluthöfum K ehf. sem dulinn arð, sbr. 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003, þau fjárverðmæti sem komu í þeirra hlut við sölu á hlutafé í S ehf. sem hluthafarnir töldust hafa fengið í hendur við skiptingu K ehf. Kærandi væri ekki í hópi hluthafa K ehf. og hefði ekki sætt hliðstæðri skattlagningu og þeir. Hefði skattaleg meðferð aflaheimildanna í skattskilum kæranda ekkert komið við sögu í úrskurðum yfirskattanefndar í málum hluthafa K ehf. og ekki lægju fyrir neinar aðrar úrlausnir sem tækju til aðstöðu kæranda. Var fallist á með ríkisskattstjóra að skilyrði 3. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003 væru ekki uppfyllt í tilviki kæranda og var kröfum félagsins því hafnað.  http://www.yskn.is/urskurdir/#5642
 • xx
  Úrskurður yfirskattanefndar vsk
  24.10.2017
  Úrskurður yfirskattanefndar nr. 150/2017  Virðisaukaskattur Innskattur Breyting á forsendum fyrir frádráttarrétti innskatts  Breyting varð á forsendum fyrir frádráttarrétti innskatts kæranda, sem hafði með höndum farþegaflutninga, þegar slík starfsemi var felld undir skattskyldusvið virðisaukaskatts þann 1. janúar 2016. Í málinu var deilt um hvort við leiðréttingu innskatts kæranda til hækkunar bæri að taka tillit til virðisaukaskatts af ýmsum útgjöldum tengdum hópbifreiðum félagsins, þ.e. útgjalda vegna breytinga á bifreiðunum, viðgerða og sprautunar sem kærandi hafði eignfært í reikningsskilum sínum. Yfirskattanefnd benti á að heimild virðisaukaskattslaga til leiðréttingar innskatts væri bundin við kaupverð eignar og féllst ekki á með kæranda að þar með yrðu felld undir kaupverð hvers konar útgjöld sem tengja mætti við eignina. Var tekið fram að í úrskurðaframkvæmd hefði löngum verið gerður greinarmunur á annars vegar frádráttarbærum viðhaldskostnaði og hins vegar kostnaði við endurbætur sem eignfæra bæri og fyrna í skattskilum rekstraraðila. Eingöngu hin síðarnefndu útgjöld gætu talist til kaupverðs (stofnverðs) eigna í þessum skilningi. Virðisaukaskattur, sem félli til vegna viðhalds eða viðgerða eigna, væri því ekki andlag leiðréttingarskyldu eða heimildar til leiðréttingar innskatts af greindum eignum. Var kröfum kæranda hafnað. 
Finna bókara
Hannes Sölvi Valsson
Sími
6906010
Netfang
hannes(hjá)tolvubokhald.is
Nanna Hreinsdóttir
Sími
5685730
Netfang
nanna(hjá)unbokhald.is