Áríðandi tilkynning
Skattadagatal apríl 2018
13.4.2018
16

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

Eindagi staðgreiðslu vegna mars

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

18
Morgunverðarfundur FB kl 09:00 á Grand hótel 

20

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2018

30

Gjalddagi úrvinnslugjalds fyrir janúar-febrúar 2018

Forsíða
NÝJUSTU FRÉTTIR
Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti
16.4.2018

"Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti slíkum greiðslum

13.4.2018

Að gefnu tilefni vegna opinberrar umfjöllunar um ökutækjastyrki vill embætti ríkisskattstjóra benda á að ökutækjastyrkir eru skattskyldar tekjur og reiknast tekjuskattur og útsvar á þær tekjur með sama hætti og aðrar launatekjur.

Framteljendur sem hafa tekjur af ökutækjastyrkjum kunna að eiga heimild að færa til frádráttar kostnað vegna aksturs.

Í 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er m.a. kveðið á um að frá tekjum manna sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi megi draga útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ökutækjastyrkja sem sannað sé að séu ferðakostnaður vegna atvinnurekanda og séu í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra. 

Ríkisskattstjóri gefur árlega út skattmat  þar sem bæði er fjallað um tekjur og mat á þeim og frádrátt á móti ýmsum greiðslum. Skattmatið er birt í B-deild Stjórnartíðinda og á rsk.is. Í kafla 3.1 er fjallað um reglur sem gilda um frádrátt á móti fengnum ökutækjastyrk. Þar kemur fram að frá ökutækjastyrk, sem launamaður skal færa til tekna, heimilast til frádráttar tiltekinn kostnaður á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda. Aldrei leyfist hærri fjárhæð til frádráttar en talin er til tekna sem ökutækjastyrkur. Skilyrði fyrir frádrættinum er að fyrir liggi skriflegur afnotasamningur þar sem aksturserindum er skilmerkilega lýst og að færð hafi verið akstursdagbók eða akstursskýrsla, þ.m.t. á rafrænu formi, þar sem skráð er hver ferð, dagsetning, ekin vegalengd, aksturserindi, nafn og kennitala launamanns og einkennisnúmer viðkomandi ökutækis, sbr. reglugerð nr. 591/1987, um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu. Einnig þarf að liggja fyrir hver heildarakstur bifreiðar er á hverju ári. Færa skal þessi gögn reglulega og skulu þau vera aðgengileg skattyfirvöldum þegar þau óska þess. 

Samkvæmt framansögðu er frádráttur á móti ökutækjastyrk háður því að sannanlega sé um að ræða greiðslu launagreiðanda til að mæta útlögðum kostnaði launamanns vegna ferða sem eru í þágu atvinnustarfsemi launagreiðandans. Launamaðurinn þarf þannig ætíð að hafa orðið fyrir kostnaði vegna aksturs í þágu launagreiðanda þannig að skilyrði frádráttar séu til staðar. Séu skilyrðin uppfyllt þarf almennt ekki að leggja fram gögn um kostnað eða akstur heldur er heimilt að byggja frádrátt á þeim fjárhæðum sem ákvarðaðar eru árlega í skattmati. Engu að síður þarf launamaður og eftir atvikum launagreiðandi að geta sýnt fram á að til hafi fallið kostnaður sem er frádráttarbær. 

Frádráttarreglum var breytt á tekjuárinu 2014 á þann veg að nú er miðað við tiltekna krónutölu á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda og fer fjárhæðin lækkandi eftir því sem meira er ekið. Áður var byggt á tilgreindum kostnaðartölum sem launamenn gerðu grein fyrir í skattframtali sínu, en að ákveðnu hámarki. 

Rétt er að taka fram að um greiðslur til þingmanna gilda lög nr. 88/1995, um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað. Er þar m.a. fjallað um endurgreiðslur á ferðakostnaði og sérstaklega tekið fram að slíkar greiðslur séu ekki skattskyldar. Þannig er ekki um að ræða ökutækjastyrki í þessu sambandi heldur endurgreiðslur á útlögðum kostnaði og framangreindar frádráttarreglur eiga því ekki við um þá sem fá greiðslur samkvæmt lögum nr. 88/1995. 

Ríkisskattstjóri "
Úrskurður Yfirskattanefndar vanræksla skila á stað
13.4.2018
https://yskn.is/urskurdir/#5923

  • Úrskurður nr. 46/2018 
  • Skattsekt
  • Skattrannsókn
  • Refsiábyrgð fyrirsvarsmanna lögaðila

A, sem hafði með höndum daglega stjórn X ehf. á því tímabili sem málið tók til, var gerð sekt fyrir að hafa á saknæman hátt vanrækt að standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatti vegna starfsemi X ehf. Þá var B gerð sekt vegna sömu brota, enda var talið að hann hefði sem skráður framkvæmdastjóri og stjórnarmaður X ehf. af stórkostlegu gáleysi vanrækt skyldu sína til að hafa eftirlit með fjárreiðum félagsins. Var m.a. bent á að B hefði verið upplýstur og meðvitaður um fjárhagsstöðu X ehf. og vanskil á sköttum a.m.k. frá árinu 2013. Á hinn bóginn var C ekki gerð sekt í málinu þar sem talið var ósannað að hann hefði uppfyllt þær auknu gáleysiskröfur sem skattalög gerðu vegna refsiverðra brota gegn lögunum. 

Úrskurður Yfirskattanefndar Lánveiting ehf til ten
13.4.2018
https://yskn.is/urskurdir/#5924


Úrskurður nr. 47/2018
Lánveiting einkahlutafélags til tengds aðila
Duldar arðgreiðslur
Málsmeðferð

Kærandi var framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og prókúruhafi X ehf. Ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna meintar óheimilar lánveitingar frá félaginu á árunum 2012, 2014 og 2015, en kærandi mótmælti þeim breytingum gjaldárin 2013 og 2016 á þeim forsendum að hann hefði í raun ekki verið í skuld við X ehf. í árslok 2012 og 2015. Þótt skýringar kæranda þættu ekki skilmerkilegar taldi yfirskattanefnd þær engu að síður hafa gefið ríkisskattstjóra tilefni til að ganga úr skugga um með hvaða hætti fjárhæðir hefðu verið færðar bæði sem skuld X ehf. við kæranda og sem inneign félagsins hjá honum vegna sömu atvika. Þar sem þessa var ekki gætt og rökstuðningi ríkisskattstjóra þótti auk þess áfátt voru hinar kærðu breytingar ríkisskattstjóra gjaldárin 2013 og 2016 felldar úr gildi
Finna bókara
Aldís Rögnvaldsdóttir
Sími
5519229
Netfang
aldis(hjá)fagverk.is
Haraldur Hafsteinn Helgason
Sími
5811260
Netfang
haraldur(hjá)adalbokun.is