Áríðandi tilkynning
Skattadagatal apríl 2018
13.4.2018
16

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

Eindagi staðgreiðslu vegna mars

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

18
Morgunverðarfundur FB kl 09:00 á Grand hótel 

20

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2018

30

Gjalddagi úrvinnslugjalds fyrir janúar-febrúar 2018

Heim  >  Fréttir  //  Úrskurður Yfirskattanefndar Söluhagnaður

FRÉTTIR

Úrskurður Yfirskattanefndar SöluhagnaðurSjá nánar um úrskurð hér

Úrskurður nr. 50/2018
Söluhagnaður fyrnanlegra eigna
Frestun skattlagningar

Ríkisskattstjóri synjaði beiðni kæranda, sem var  einkahlutafélag, um frestun á skattlagningu söluhagnaðar vegna sölu fasteignar um tvenn áramót þar sem ríkisskattstjóri taldi að greind fasteign gæti ekki talist fyrnanleg eign, enda hefði kærandi aflað fasteignarinnar með sölu í huga en ekki til nota í rekstri sínum. Þótt yfirskattanefnd féllist á með ríkisskattstjóra að tilgreiningar í ársreikningum kæranda bæru frekast með sér að fasteignin hefði verið byggð til endursölu þótti þó varhugavert að láta það atriði ráða úrslitum í málinu, m.a. þar sem skattskil kæranda báru ekki með sér að félagið hefði haft með höndum byggingu og sölu fasteigna. Þar sem ekki þótti ástæða til að vefengja að bygging fasteignarinnar hefði verið gerð með það fyrir augum að nýta fasteignina til öflunar tekna í rekstri kæranda, þ.e. með útleigu, var krafa kæranda tekin til greina. Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti
  16.4.2018
  "Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti slíkum greiðslum 13.4.2018 Að gefnu tilefni vegna opinberrar umfjöllunar um ökutækjastyrki vill embætti ríkisskattstjóra benda á að ökutækjastyrkir eru skattskyldar tekjur og reiknast tekjuskattur og útsvar á þær tekjur með sama hætti og aðrar launatekjur. Framteljendur sem hafa tekjur af ökutækjastyrkjum kunna að eiga heimild að færa til frádráttar kostnað vegna aksturs. Í 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er m.a. kveðið á um að frá tekjum manna sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi megi draga útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ökutækjastyrkja sem sannað sé að séu ferðakostnaður vegna atvinnurekanda og séu í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra.  Ríkisskattstjóri gefur árlega út skattmat  þar sem bæði er fjallað um tekjur og mat á þeim og frádrátt á móti ýmsum greiðslum. Skattmatið er birt í B-deild Stjórnartíðinda og á rsk.is. Í kafla 3.1 er fjallað um reglur sem gilda um frádrátt á móti fengnum ökutækjastyrk. Þar kemur fram að frá ökutækjastyrk, sem launamaður skal færa til tekna, heimilast til frádráttar tiltekinn kostnaður á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda. Aldrei leyfist hærri fjárhæð til frádráttar en talin er til tekna sem ökutækjastyrkur. Skilyrði fyrir frádrættinum er að fyrir liggi skriflegur afnotasamningur þar sem aksturserindum er skilmerkilega lýst og að færð hafi verið akstursdagbók eða akstursskýrsla, þ.m.t. á rafrænu formi, þar sem skráð er hver ferð, dagsetning, ekin vegalengd, aksturserindi, nafn og kennitala launamanns og einkennisnúmer viðkomandi ökutækis, sbr. reglugerð nr. 591/1987, um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu. Einnig þarf að liggja fyrir hver heildarakstur bifreiðar er á hverju ári. Færa skal þessi gögn reglulega og skulu þau vera aðgengileg skattyfirvöldum þegar þau óska þess.  Samkvæmt framansögðu er frádráttur á móti ökutækjastyrk háður því að sannanlega sé um að ræða greiðslu launagreiðanda til að mæta útlögðum kostnaði launamanns vegna ferða sem eru í þágu atvinnustarfsemi launagreiðandans. Launamaðurinn þarf þannig ætíð að hafa orðið fyrir kostnaði vegna aksturs í þágu launagreiðanda þannig að skilyrði frádráttar séu til staðar. Séu skilyrðin uppfyllt þarf almennt ekki að leggja fram gögn um kostnað eða akstur heldur er heimilt að byggja frádrátt á þeim fjárhæðum sem ákvarðaðar eru árlega í skattmati. Engu að síður þarf launamaður og eftir atvikum launagreiðandi að geta sýnt fram á að til hafi fallið kostnaður sem er frádráttarbær.  Frádráttarreglum var breytt á tekjuárinu 2014 á þann veg að nú er miðað við tiltekna krónutölu á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda og fer fjárhæðin lækkandi eftir því sem meira er ekið. Áður var byggt á tilgreindum kostnaðartölum sem launamenn gerðu grein fyrir í skattframtali sínu, en að ákveðnu hámarki.  Rétt er að taka fram að um greiðslur til þingmanna gilda lög nr. 88/1995, um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað. Er þar m.a. fjallað um endurgreiðslur á ferðakostnaði og sérstaklega tekið fram að slíkar greiðslur séu ekki skattskyldar. Þannig er ekki um að ræða ökutækjastyrki í þessu sambandi heldur endurgreiðslur á útlögðum kostnaði og framangreindar frádráttarreglur eiga því ekki við um þá sem fá greiðslur samkvæmt lögum nr. 88/1995.  Ríkisskattstjóri "
 • xx
  LÖG nr 18.12.4.2018,.um breytingu á lögum um ársre
  13.4.2018
  Lög um breytinga á lögum um ársreiknga nr. 3/2006 (viðvera endurskoðenda á aðalfundum /files/Frettir og tilkynningar/Frettir/A_nr_18_2018.pdf
 • xx
  Úrskurður Yfirskattanefndar Lánveiting ehf til ten
  13.4.2018
  https://yskn.is/urskurdir/#5924 Úrskurður nr. 47/2018 Lánveiting einkahlutafélags til tengds aðila Duldar arðgreiðslur Málsmeðferð Kærandi var framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og prókúruhafi X ehf. Ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna meintar óheimilar lánveitingar frá félaginu á árunum 2012, 2014 og 2015, en kærandi mótmælti þeim breytingum gjaldárin 2013 og 2016 á þeim forsendum að hann hefði í raun ekki verið í skuld við X ehf. í árslok 2012 og 2015. Þótt skýringar kæranda þættu ekki skilmerkilegar taldi yfirskattanefnd þær engu að síður hafa gefið ríkisskattstjóra tilefni til að ganga úr skugga um með hvaða hætti fjárhæðir hefðu verið færðar bæði sem skuld X ehf. við kæranda og sem inneign félagsins hjá honum vegna sömu atvika. Þar sem þessa var ekki gætt og rökstuðningi ríkisskattstjóra þótti auk þess áfátt voru hinar kærðu breytingar ríkisskattstjóra gjaldárin 2013 og 2016 felldar úr gildi
 • xx
  Úrskurður Yfirskattanefndar vanræksla skila á stað
  13.4.2018
  https://yskn.is/urskurdir/#5923 Úrskurður nr. 46/2018  Skattsekt Skattrannsókn Refsiábyrgð fyrirsvarsmanna lögaðila A, sem hafði með höndum daglega stjórn X ehf. á því tímabili sem málið tók til, var gerð sekt fyrir að hafa á saknæman hátt vanrækt að standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatti vegna starfsemi X ehf. Þá var B gerð sekt vegna sömu brota, enda var talið að hann hefði sem skráður framkvæmdastjóri og stjórnarmaður X ehf. af stórkostlegu gáleysi vanrækt skyldu sína til að hafa eftirlit með fjárreiðum félagsins. Var m.a. bent á að B hefði verið upplýstur og meðvitaður um fjárhagsstöðu X ehf. og vanskil á sköttum a.m.k. frá árinu 2013. Á hinn bóginn var C ekki gerð sekt í málinu þar sem talið var ósannað að hann hefði uppfyllt þær auknu gáleysiskröfur sem skattalög gerðu vegna refsiverðra brota gegn lögunum. 
 • xx
  Þekking bókarans
  5.3.2018
  Dagskrá Þekking bókarans 9. mars  í húsnæði Prómennt, Skeifunni 11  Það sem þu græðir á þessum degi er að vinnan verður auðveldari, aukin þekking á hvaða bókhaldsbúnaður er í boði og hvernig hann vinnur og öðrum hugbúnaði til að auðvelda vinnu bókarans. Verð fyrir félagsmenn kr.3.000  Verð fyrir utanfélagsmenn kr. 6.000 Endurmenntunareiningar 15 einingar. Skráningu líkur 6.mars. Skráning email:  thekkingbokarans@gmail.com Dagskrá: Stofa 1  9:30-9:50 Regla Bókhaldskerfi ásamt kassakerfi  10:00-10:20 DK Bókhaldskerfi, almennt  10:30-10:50 Wise Uppáskrift,bankasamskipti ásamt rafrænum reikningum  11:00-11:20 Uniconta Bókhaldskerfi,  11:30-11:50 DK Verkapp , dk framtal 13:00 -13:20 Regla Bókhaldskerfi ásamt kassakerfi  13:30-13:50 DK Bókhaldskerfi, almennt  14:00-14:20 Wise Uppáskrift,bankasamskipti ásamt rafrænum reikningum  14:30-14:50 Uniconta Bókhaldskerfi,  15:00-15:20 DK Verkapp, dk framtal Stofa 2  9:30-9:50 Konto Rafrænir reikningar  10:00-10:20 Uniconta Skönnun og gjaldkerakerfi  10:30-10:50 DK Gjaldkerakerfi, samþykktarkerfi, verkbókhald  11:00-11:20 Intempus Tímaskráningarkerfi fyrir bókara og endurskoðendur. 11:30-11:50 Regla Verslunarkerfi 13:00 -13:20 Konto Rafrænir reikningar  13:30-13:50 Uniconta Skönnun og gjaldkerakerfi  14:00-14:20 DK Gjaldkerakerfi, samþykktarkerfi, verkbókhald  14:30-14:50 Intempus tímaskráningarkerfi fyrir bókara og endurskoðendur.  15:00-15:20 Regla Verslunarkerfi Stofa 3  9:30-9:50 Endor Endor Cloud Share  10:00-10:20 Premis Office 365, fræðslugátt og þjónusta með yfirsýn  10:30-10:50 Stemmarinn Afstemmingarforrit  11:00-11:20 Expensify Skönnunnar app  11:30-11:50 Uniconta Launakerfi 13:00 -13:20 Endor Endor Cloud Share  13:30-13:50 Premis Office 365, fræðslugátt og þjónusta með yfirsýn  14:00-14:20 Expensify Skönnunnar app  14:30-14:50 Stemmarinn Afstemmingarforrit  15:00-15:20 Uniconta Launakerfi Stofa 4  10:00-10:20 RSK Framtíðarsýn  10:30-10:50 Advania Upplifun KPMG af TOK bókhaldskerfinu - Aukin Skilvirkni  11:00-11:20 Kompás Þekkingarsamfélagið Verkfærakista atvinnulífs og skóla  11:30-11:50 Dokkan Eitt Líf 13:00 -13:20 RSK Framtíðarsýn  13:30-13:50 Advania Upplifun KPMG af TOK bókhaldskerfinu - Aukin Skilvirkni  14:00-14:20 Kompás Þekkingarsamfélagið Verkfærakista atvinnulífs og skóla  14:30-14:50 Dokkan Eitt Líf Miðrými  Dk, Regla, Wise, Konto, Uniconta, Inkasso Dokkan. Advania,
 • xx
  Þekking bókarans
  27.2.2018
  Félag bókhaldsstofa og Félag viðurkenndra bókara hafa ákveðið að taka höndum saman og halda fræðsludag fyrir bókara: Þekking bókarans þann 9. mars næstkomandi. Við höfum fengið til liðs við okkur nokkuð mörg fyrirtæki, sem sérhæfa sig í því sem tengist bókhaldi, til að kynna fyrir okkur helstu verkfæri og vörur sem við bókarar getum nýtt okkur í starfi. Þarna erum við að tala um verkfæri eins og kerfi fyrir fjárhagsbókhald, sölureikninga, afstemm ingar, samþykktarkerfi, gjaldkerakerfi, skönnun skjala, vistun gagna, rafræn skilríki og fleira. Þetta verður haldið í húsnæði Prómennt, Skeifunni 11b. Það verða vinnustofur þar sem hver fyrirtæki hefur um 20 mínútur til að kynna sína vöru. Ætlunin er að hvert erindi verði flutt tvisvar, að minnsta kosti, frá kl.9-16 . Einnig verða nokkur fyrirtæki sem hafa bása á miðrými til kynna vörur sínar. Verð er kr. 5.000, en fyrir utanfélagsmenn kr. 8.000 Skráning fer fram á tölvupósti thekkingbokarans@gmail.com til 5. mars n.k.  Það þarf að koma fram nafn og kennitala þáttakandans og ef það er annar greiðandi þá þarf að gefa um nafn og kennitölu greiðanda líka, kröfur þurfa greiðast eigi síðar en 7. Mars fyrir kl.21:00 – svo staðfesting á þátttöku hafi farið fram. Dagur gefur 15 endurmenntunnarpunkta í báðum félögum. Vonumst til að sjá sem flesta. Reykjavík 21/02/2018 Kveðja Stjórn Félags bókhaldsstofa Stjórn Félags viðurkenndra bókara Verkefnastjórn: Margrét Friðþjófsdóttir (formaður FVB), Hrefna Díana Viðarsdóttir, Harpa Þráinsdóttir, Nanna Guðrún Marínósdóttir og Inga Jóna Óskarsdóttir (formaður FBO) (Allar viðurkenndir bókarar)
Finna bókara
Rannveig Lena Gísladóttir,
Sími
4524321
Netfang
lena(hjá)hunabokhald.is
Óskar Sigurðsson
Sími
4900095
Netfang
oskar(hjá)accountant.is