Áríðandi tilkynning
Skattadagatal apríl 2018
13.4.2018
16

Lokaskiladagur atvinnumanna á einstaklingsframtölum með rekstur

Eindagi staðgreiðslu vegna mars

Eindagi fjársýsluskatts vegna mars

18
Morgunverðarfundur FB kl 09:00 á Grand hótel 

20

Gjalddagi fjármagnstekjuskatts af vöxtum og arði vegna tímabilsins 1. janúar - 31. mars 2018

30

Gjalddagi úrvinnslugjalds fyrir janúar-febrúar 2018

Heim  >  Fréttir  //  Úrskurðir frá Yfirskattanefn hlutabréfaeign o.fl.

FRÉTTIR

Úrskurðir frá Yfirskattanefn hlutabréfaeign o.fl.


 

Úrskurður nr. 197/2017

Atvinnurekstur
Hlutabréfaeign

Ekki var fallist á með kæranda að telja bæri eignarhald og umsýslu hans með hlutabréf í X hf. til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi í skattalegu tilliti. Kom m.a. fram í því sambandi að við ákvörðun þess, hvort um atvinnurekstur væri að ræða, hefði einkum verið horft til þess í úrskurðaframkvæmd hvort um sjálfstæða starfsemi væri að ræða sem rekin væri reglubundið og í nokkru umfangi í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði. Í tilviki kæranda væri ekki fyrir að fara neinni reglubundinni starfsemi á sviði hlutabréfaviðskipta. Þá væri um að ræða eignarhald að hlutabréfum í hlutafélagi sem kærandi virtist hafa átt hlut í frá árinu 2000, þ.e. frá stofnári félagsins, og kærandi frá öndverðu hagað skattskilum sínum miðað við að um fjárfestingu utan rekstrar hefði verið að ræða eða allt til ársins 2014. Var kröfum kæranda hafnað. 


Úrskurður nr. 199/2017 

Virðisaukaskattur
Innskattur
Sérstök skráning
Málsmeðferð
Álag á virðisaukaskatt

Kærandi í máli þessu var skráður sérstakri skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts vegna byggingar fasteignar og síðar frjálsri skráningu vegna útleigu hluta eignarinnar. Deilt var um þá ákvörðun ríkisskattstjóra að lækka áður fenginn innskatt kæranda af kostnaði við byggingu fasteignarinnar vegna þeirra breytinga á forsendum fyrir frádráttarrétti innskatts að fasteignin hafði verið seld C ehf. á árinu 2012 án þess að það félag hefði verið bært til að yfirtaka skyldu til leiðréttingar innskatts vegna eignarinnar. Nánar tiltekið var ágreiningur um þá afstöðu ríkisskattstjóra að kæranda bæri að endurgreiða fenginn innskatt vegna þess hluta fasteignarinnar, sem ekki hefði verið nýttur í skattskyldri starfsemi, þ.e. útleigu með frjálsri skráningu, án tillits til ákvæða í IV. kafla reglugerðar nr. 192/1993 varðandi ákvörðun á leiðréttingarfjárhæð innskatts. Byggði ríkisskattstjóri í því sambandi einkum á ákvæðum í 3. gr. reglugerðar nr. 577/1989 um bankaábyrgð sem byggingaraðili skal leggja fram við þargreindar aðstæður vegna sérstakrar skráningar sinnar. Yfirskattanefnd féllst ekki á þessa túlkun ríkisskattstjóra og benti í því sambandi m.a. á að samkvæmt beinu orðalagi síðastnefnds reglugerðarákvæðis væri ekki mælt fyrir um skyldu byggingaraðila, sem skráður væri sérstakri skráningu, til endurgreiðslu virðisaukaskatts á þeim grundvelli sem ríkisskattstjóri teldi. Þá þóttu samræmisrök eindregið mæla gegn því að byggingaraðilar yrðu taldir undir aðrar reglur settir en skráðir aðilar almennt hvað varðaði skyldu til leiðréttingar innskatts, ef breyting yrði á forsendum innskattsfrádráttar í rekstri þeirra, hvað sem liði atvikum varðandi þann forsendubrest. Var leiðréttingarfjárhæð vegna innskatts lækkuð verulega, en kröfu kæranda um niðurfellingu álags var hafnað. 


Úrskurður nr. 200/2017 

Skattrannsókn
Lágskattaríki
Teknategund
Óvenjuleg skipti í fjármálum
Málsmeðferð
Álag

Í framhaldi af rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á skattskilum kæranda árin 2005-2009 endurákvarðaði ríkisskattstjóri áður álögð opinber gjöld kæranda vegna tekjuáranna 2006, 2007 og 2008. Í málinu var m.a. deilt um þá ákvörðun ríkisskattstjóra að færa kæranda til tekna í almennu skattþrepi tekjuskatts greiðslur frá X Ltd., sem skráð var á Bresku Jómfrúreyjum, sem kærandi hafði tilfært sem arð frá félaginu í skattframtölum sínum. Í ljósi þess sem fyrir lá um starfsemi X Ltd. á því tímabili sem málið varðaði, og þar sem kærandi hafði ekki lagt fram nein samtímagögn, svo sem afrit stjórnarsamþykkta, til stuðnings kröfu sinni, var kærandi ekki talinn hafa sýnt fram á að virða bæri greiðslur X Ltd. til hans í heild eða að hluta sem arðgreiðslur. Þá var kærandi sömuleiðis ekki talinn hafa sýnt fram á með gögnum að vaxtatekjur vegna lánveitingar hans til Y ehf. á árinu 2006 tilheyrðu í reynd X Ltd. Var því ekki hróflað við tekjufærslu ríkisskattstjóra á vaxtatekjunum í skattframtali kæranda árið 2007. Á hinn bóginn var sú ákvörðun ríkisskattstjóra að færa kæranda til tekna söluhagnað vegna sölu Z Ltd., félags í eigu kæranda sem skráð var á Bresku Jómfrúreyjum, á hlutabréfum í E hf. og G hf. á árinu 2006 felld niður. Kom fram að gögn málsins, þar með talið tilkynningar Kauphallar Íslands, bentu eindregið til þess að Z Ltd. hefði verið kaupandi hlutanna í öndverðu. Var ríkisskattstjóri ekki talinn hafa sýnt fram á það að skattleggja bæri söluhagnað vegna sölu hlutabréfanna hjá kæranda persónulega. Kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags var hafnað og kröfu hans um útreikning dráttarvaxta var vísað frá yfirskattanefnd. 

  sjá nánar um úrskurði yfirskattanefndar hér. 
Leita í fréttum Frá árinu: Leitarorð:
Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... Næsta 
 • xx
  Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti
  16.4.2018
  "Ökutækjastyrkir og frádrættir á móti slíkum greiðslum 13.4.2018 Að gefnu tilefni vegna opinberrar umfjöllunar um ökutækjastyrki vill embætti ríkisskattstjóra benda á að ökutækjastyrkir eru skattskyldar tekjur og reiknast tekjuskattur og útsvar á þær tekjur með sama hætti og aðrar launatekjur. Framteljendur sem hafa tekjur af ökutækjastyrkjum kunna að eiga heimild að færa til frádráttar kostnað vegna aksturs. Í 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er m.a. kveðið á um að frá tekjum manna sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi megi draga útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ökutækjastyrkja sem sannað sé að séu ferðakostnaður vegna atvinnurekanda og séu í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra.  Ríkisskattstjóri gefur árlega út skattmat  þar sem bæði er fjallað um tekjur og mat á þeim og frádrátt á móti ýmsum greiðslum. Skattmatið er birt í B-deild Stjórnartíðinda og á rsk.is. Í kafla 3.1 er fjallað um reglur sem gilda um frádrátt á móti fengnum ökutækjastyrk. Þar kemur fram að frá ökutækjastyrk, sem launamaður skal færa til tekna, heimilast til frádráttar tiltekinn kostnaður á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda. Aldrei leyfist hærri fjárhæð til frádráttar en talin er til tekna sem ökutækjastyrkur. Skilyrði fyrir frádrættinum er að fyrir liggi skriflegur afnotasamningur þar sem aksturserindum er skilmerkilega lýst og að færð hafi verið akstursdagbók eða akstursskýrsla, þ.m.t. á rafrænu formi, þar sem skráð er hver ferð, dagsetning, ekin vegalengd, aksturserindi, nafn og kennitala launamanns og einkennisnúmer viðkomandi ökutækis, sbr. reglugerð nr. 591/1987, um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu. Einnig þarf að liggja fyrir hver heildarakstur bifreiðar er á hverju ári. Færa skal þessi gögn reglulega og skulu þau vera aðgengileg skattyfirvöldum þegar þau óska þess.  Samkvæmt framansögðu er frádráttur á móti ökutækjastyrk háður því að sannanlega sé um að ræða greiðslu launagreiðanda til að mæta útlögðum kostnaði launamanns vegna ferða sem eru í þágu atvinnustarfsemi launagreiðandans. Launamaðurinn þarf þannig ætíð að hafa orðið fyrir kostnaði vegna aksturs í þágu launagreiðanda þannig að skilyrði frádráttar séu til staðar. Séu skilyrðin uppfyllt þarf almennt ekki að leggja fram gögn um kostnað eða akstur heldur er heimilt að byggja frádrátt á þeim fjárhæðum sem ákvarðaðar eru árlega í skattmati. Engu að síður þarf launamaður og eftir atvikum launagreiðandi að geta sýnt fram á að til hafi fallið kostnaður sem er frádráttarbær.  Frádráttarreglum var breytt á tekjuárinu 2014 á þann veg að nú er miðað við tiltekna krónutölu á hvern ekinn kílómetra í þágu launagreiðanda og fer fjárhæðin lækkandi eftir því sem meira er ekið. Áður var byggt á tilgreindum kostnaðartölum sem launamenn gerðu grein fyrir í skattframtali sínu, en að ákveðnu hámarki.  Rétt er að taka fram að um greiðslur til þingmanna gilda lög nr. 88/1995, um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað. Er þar m.a. fjallað um endurgreiðslur á ferðakostnaði og sérstaklega tekið fram að slíkar greiðslur séu ekki skattskyldar. Þannig er ekki um að ræða ökutækjastyrki í þessu sambandi heldur endurgreiðslur á útlögðum kostnaði og framangreindar frádráttarreglur eiga því ekki við um þá sem fá greiðslur samkvæmt lögum nr. 88/1995.  Ríkisskattstjóri "
 • xx
  LÖG nr 18.12.4.2018,.um breytingu á lögum um ársre
  13.4.2018
  Lög um breytinga á lögum um ársreiknga nr. 3/2006 (viðvera endurskoðenda á aðalfundum /files/Frettir og tilkynningar/Frettir/A_nr_18_2018.pdf
 • xx
  Úrskurður Yfirskattanefndar Söluhagnaður
  13.4.2018
  Sjá nánar um úrskurð hér Úrskurður nr. 50/2018 Söluhagnaður fyrnanlegra eigna Frestun skattlagningar Ríkisskattstjóri synjaði beiðni kæranda, sem var  einkahlutafélag, um frestun á skattlagningu söluhagnaðar vegna sölu fasteignar um tvenn áramót þar sem ríkisskattstjóri taldi að greind fasteign gæti ekki talist fyrnanleg eign, enda hefði kærandi aflað fasteignarinnar með sölu í huga en ekki til nota í rekstri sínum. Þótt yfirskattanefnd féllist á með ríkisskattstjóra að tilgreiningar í ársreikningum kæranda bæru frekast með sér að fasteignin hefði verið byggð til endursölu þótti þó varhugavert að láta það atriði ráða úrslitum í málinu, m.a. þar sem skattskil kæranda báru ekki með sér að félagið hefði haft með höndum byggingu og sölu fasteigna. Þar sem ekki þótti ástæða til að vefengja að bygging fasteignarinnar hefði verið gerð með það fyrir augum að nýta fasteignina til öflunar tekna í rekstri kæranda, þ.e. með útleigu, var krafa kæranda tekin til greina. 
 • xx
  Úrskurður Yfirskattanefndar Lánveiting ehf til ten
  13.4.2018
  https://yskn.is/urskurdir/#5924 Úrskurður nr. 47/2018 Lánveiting einkahlutafélags til tengds aðila Duldar arðgreiðslur Málsmeðferð Kærandi var framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og prókúruhafi X ehf. Ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna meintar óheimilar lánveitingar frá félaginu á árunum 2012, 2014 og 2015, en kærandi mótmælti þeim breytingum gjaldárin 2013 og 2016 á þeim forsendum að hann hefði í raun ekki verið í skuld við X ehf. í árslok 2012 og 2015. Þótt skýringar kæranda þættu ekki skilmerkilegar taldi yfirskattanefnd þær engu að síður hafa gefið ríkisskattstjóra tilefni til að ganga úr skugga um með hvaða hætti fjárhæðir hefðu verið færðar bæði sem skuld X ehf. við kæranda og sem inneign félagsins hjá honum vegna sömu atvika. Þar sem þessa var ekki gætt og rökstuðningi ríkisskattstjóra þótti auk þess áfátt voru hinar kærðu breytingar ríkisskattstjóra gjaldárin 2013 og 2016 felldar úr gildi
 • xx
  Úrskurður Yfirskattanefndar vanræksla skila á stað
  13.4.2018
  https://yskn.is/urskurdir/#5923 Úrskurður nr. 46/2018  Skattsekt Skattrannsókn Refsiábyrgð fyrirsvarsmanna lögaðila A, sem hafði með höndum daglega stjórn X ehf. á því tímabili sem málið tók til, var gerð sekt fyrir að hafa á saknæman hátt vanrækt að standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda og virðisaukaskatti vegna starfsemi X ehf. Þá var B gerð sekt vegna sömu brota, enda var talið að hann hefði sem skráður framkvæmdastjóri og stjórnarmaður X ehf. af stórkostlegu gáleysi vanrækt skyldu sína til að hafa eftirlit með fjárreiðum félagsins. Var m.a. bent á að B hefði verið upplýstur og meðvitaður um fjárhagsstöðu X ehf. og vanskil á sköttum a.m.k. frá árinu 2013. Á hinn bóginn var C ekki gerð sekt í málinu þar sem talið var ósannað að hann hefði uppfyllt þær auknu gáleysiskröfur sem skattalög gerðu vegna refsiverðra brota gegn lögunum. 
 • xx
  Þekking bókarans
  5.3.2018
  Dagskrá Þekking bókarans 9. mars  í húsnæði Prómennt, Skeifunni 11  Það sem þu græðir á þessum degi er að vinnan verður auðveldari, aukin þekking á hvaða bókhaldsbúnaður er í boði og hvernig hann vinnur og öðrum hugbúnaði til að auðvelda vinnu bókarans. Verð fyrir félagsmenn kr.3.000  Verð fyrir utanfélagsmenn kr. 6.000 Endurmenntunareiningar 15 einingar. Skráningu líkur 6.mars. Skráning email:  thekkingbokarans@gmail.com Dagskrá: Stofa 1  9:30-9:50 Regla Bókhaldskerfi ásamt kassakerfi  10:00-10:20 DK Bókhaldskerfi, almennt  10:30-10:50 Wise Uppáskrift,bankasamskipti ásamt rafrænum reikningum  11:00-11:20 Uniconta Bókhaldskerfi,  11:30-11:50 DK Verkapp , dk framtal 13:00 -13:20 Regla Bókhaldskerfi ásamt kassakerfi  13:30-13:50 DK Bókhaldskerfi, almennt  14:00-14:20 Wise Uppáskrift,bankasamskipti ásamt rafrænum reikningum  14:30-14:50 Uniconta Bókhaldskerfi,  15:00-15:20 DK Verkapp, dk framtal Stofa 2  9:30-9:50 Konto Rafrænir reikningar  10:00-10:20 Uniconta Skönnun og gjaldkerakerfi  10:30-10:50 DK Gjaldkerakerfi, samþykktarkerfi, verkbókhald  11:00-11:20 Intempus Tímaskráningarkerfi fyrir bókara og endurskoðendur. 11:30-11:50 Regla Verslunarkerfi 13:00 -13:20 Konto Rafrænir reikningar  13:30-13:50 Uniconta Skönnun og gjaldkerakerfi  14:00-14:20 DK Gjaldkerakerfi, samþykktarkerfi, verkbókhald  14:30-14:50 Intempus tímaskráningarkerfi fyrir bókara og endurskoðendur.  15:00-15:20 Regla Verslunarkerfi Stofa 3  9:30-9:50 Endor Endor Cloud Share  10:00-10:20 Premis Office 365, fræðslugátt og þjónusta með yfirsýn  10:30-10:50 Stemmarinn Afstemmingarforrit  11:00-11:20 Expensify Skönnunnar app  11:30-11:50 Uniconta Launakerfi 13:00 -13:20 Endor Endor Cloud Share  13:30-13:50 Premis Office 365, fræðslugátt og þjónusta með yfirsýn  14:00-14:20 Expensify Skönnunnar app  14:30-14:50 Stemmarinn Afstemmingarforrit  15:00-15:20 Uniconta Launakerfi Stofa 4  10:00-10:20 RSK Framtíðarsýn  10:30-10:50 Advania Upplifun KPMG af TOK bókhaldskerfinu - Aukin Skilvirkni  11:00-11:20 Kompás Þekkingarsamfélagið Verkfærakista atvinnulífs og skóla  11:30-11:50 Dokkan Eitt Líf 13:00 -13:20 RSK Framtíðarsýn  13:30-13:50 Advania Upplifun KPMG af TOK bókhaldskerfinu - Aukin Skilvirkni  14:00-14:20 Kompás Þekkingarsamfélagið Verkfærakista atvinnulífs og skóla  14:30-14:50 Dokkan Eitt Líf Miðrými  Dk, Regla, Wise, Konto, Uniconta, Inkasso Dokkan. Advania,
Finna bókara
Páll Sigurjónsson
Sími
4621777
Netfang
tolvis(hjá)simnet.is
Guðmundur Guðjónsson
Sími
5529412
Netfang
gudmundurgudj(hjá)simnet.is